Kvantitativ analyse

Her er en række småprogrammer - flere kunne tænkes at komme efterhånden som jeg får dem gjort parat.

ssfordel
Programmet kan beregne sandsynligheder for adskillige fordelinger både kontinuerte og diskrete. For en angiven afgrænsningsværdi beregnes tre sandsynligheder, nemlig sandsynligheden for området under hhv. over afgrænsningsværdien samt for kontinuerte fordelinger 2 gange den mindste af de to nævnte sandsynligheder og for diskrete fordelinger sandsynligheden for netop den angivne værdi.

Xtable
Programmet kan beregne exacte og approximative (Chi-i-anden) test for kategorielle data. Fisher's exacte test er et test for en 2*2 tabel. Xtable kan beregne et generaliseret Fisher test for større tabeller. Ved download hentes programmet setupXtable.exe der ved exekvering udpakker to filer: Xtable.exe (selve beregningsprogrammet) og xtable.chm (hjælpefilen).

Cohen2
Programmet kan for gennemsnit , standardafvigelse og evt. antal observationer fra  1 eller 2 separate stikprøver beregne Cohens d.

Test2
Programmet kan sammenligne to variable for hvilke visse karakteristiske størrelser er kendt.

RelativF    Konfidensintervaller og Cohen d for relative frekvenser
Programmet kan for indtastede antal observationer fordelt på to kategorier for to separate grupper beregne konfidensintervaller for hver gruppes sandsynlighed for at falde i kategori 1 samt konfidensintereval for forskellen mellem de to sandsynligheder og Cohens d for effekten af forskellen mellem grupperne.

Kappa
Programmet kan beregne koefficienten Kappa til vurdering af overensstemmelsen mellem et antal dommeres vurderinger.

Permute
Programmet kan lave en pseudo-tilfældig permutation af tallene fra 1 til en valgt værdi. Jeg skriver pseudo-tilfældig fordi intet er jo tilfældigt i en computer. Dette program bruger den generator for tilfældige tal der er som standard er indbygget i programmeringssproget C.

Percentiles
Programmet beregner percentiler for data der kan indtastes eller kan indlæses fra en fil der f.eks. kan være lavet i et regneark. Henter du programmet så hent også hjælpefilen.

Randomisering2
Programmet fordeler et antal personer - nummereret fra 1 og opefter - tilfældigt i to grupper. Man kan vælge at tage hensyn til køn så proprotionen af kønnene tilstræbes videreført i de to grupper.

Draw
Programmet beregner sandsynligheder relateret til udtrækning - med eller uden tilbagelægning - af elementer  fra en endelig population indeholdende flere grupper af elementer
(f.eks. kugler af forskellig farve i en urne). De dertil svarende fordelinger er  multinomialfordelingen og  den tilsvarende multiple hypergeometriske fordeling.

CorrCompare
Programmet beregner test for om to uafhængige korrelationskoefficienter afviger signifikant fra hinanden. Endvidere er der mulighed for at få testet om hver af de to koefficienter afviger signifikant fra 0.

Cohen's  f_squared
Programmet beregner Cohen's effect-size mål, f^2 = f_squared, ud fra eta_squared = eta^2,  ved udtrykket
 f^2 = eta^2 / ( 1 -  eta^2 ).

t2eta_squared
Beregning af eta_squared ud fra t-test for to uafhængige stikprøver: eta_squared = t*t / (t*t +(n1+n2-2)).